óc vít ,kim khí ,ngũ kim ngành gỗ ,chốt gỗ ,giấy nhám ,pat

óc vít ,kim khí ,ngũ kim ngành gỗ ,chốt gỗ ,giấy nhám ,pat

óc vít ,kim khí ,ngũ kim ngành gỗ ,chốt gỗ ,giấy nhám ,pat