vít ,bulong lục giác chìm ,bu lông lục giác ngoài ,con tán ,óc cấy...

vít ,bulong lục giác chìm ,bu lông lục giác ngoài ,con tán ,óc cấy...

vít ,bulong lục giác chìm ,bu lông lục giác ngoài ,con tán ,óc cấy...